1280px-IELTS_logo.svg

Bài thi IELTS là bài thi tiếng Anh quốc tế được chứng nhận và sử dụng rộng rãi trên Thế Giới. Không chỉ là yêu cầu khi ứng tuyển và đảm bảo đầu ra của đa số các trường đại học Việt Nam và đặc biệt ở quốc tế. we tutor® sử dụng phương pháp hướng dẫn và đào tạo các học viên đạt được target trong Academic IELTS và General IELTS: