LỚP HỖ TRỢ CÔNG VIỆC

Các lớp hỗ trợ công việc

Các Lớp Hỗ Trợ Công Việc

Môi trường làm việc ngày nay đang phát triển nhanh chóng, yêu cầu về trình độ Tiếng Anh và những kỹ năng khác cạnh tranh hơn rất nhiều để đạt được thành công.

we tutor có các lớp hỗ trợ cho công việc, cách điều hành, diễn thuyết trong các cuộc họp cho công việc bằng Anh ngữ:

  • Phát biểu trước công chúng
  • Các kỹ năng tiếng Anh hỗ trợ công việc