LỚP HỌC IELTS

Các lớp luyện thi chứng chỉ IELTS do we tutor đào tạo

IELTS™

(International English Language Testing System)

Hệ thống kiểm tra Anh ngữ quốc tế (The International English Language Testing System – IELTS™) có các bài thi cho 4 kỹ năng riêng biệt, Nghe (Listening) – Nói (Speaking) – Đọc (Reading) – Viết (Writing), nhằm đo lường mức độ thành thạo về tiếng Anh cho người sử dụng ngôn ngữ này. Bài thi IELTS được chấm trên 9 band điểm, thể hiện các trình độ khác nhau, từ 1.0 – “gần như không có khả năng sử dụng tiếng Anh” đến 9.0 – “mức độ chuyên gia”.

Các lớp IELTS:

  • IELTS 101 – Foundation
  • IELTS 102 – Pre-Intermediate
  • IELTS 103 – Intermediate
  • IELTS 104 – Advanced
  • IELTS 1-1