LỚP HUẤN LUYỆN TĂNG TỐC

Dành cho các học viên có nhu cầu nhanh chóng đạt được kỹ năng nói tiếng Anh trong một khoảng thời gian ngắn. Chương trình của lớp bao gồm toàn bộ một tuần và các thành viên phải đăng ký học toàn bộ chương trình.