we tutor®

Luyện SAT với E-Learning Platform

  • Home / Luyện SAT với…

Đăng ký luyện SAT HIỆU QUẢ NHANH

  • Khóa học 3 tháng$180 (bao gồm 1 buổi thi thử)
  • Khóa học 6 tháng$300 (bao gồm 2 buổi thi thử)
  • Khóa học 12 tháng$500 (bao gồm 4 buổi thi thử)
  • Với 10 giờ học viên muốn học thêm với tutor: thêm $1000
  • Với 20 giờ học viên muốn học thêm với tutor: thêm $1400
  • Với 40 giờ học viên muốn học thêm với tutor: thêm $2400

Học thử SAT cùng we tutor®